Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu eshopu www.welovefashion.sk s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdete tu:

 

Ochrana osobných údajov:

 

Za ochranu osobných údajov je možno kontaktovať písomne e-mailom na adrese info@welovefashion.sk alebo písomne poštou na adrese K&A s.r.o SNP 76/25 Želiezovce 93701

 

Webový profil „Môj účet“ (vrátane služby Hodnotenia a recenzie)

 

Aby ste si mohli uložiť nákupný zoznam alebo pridávať hodnotenia našich výrobkov, potrebujete mať vytvorený účet na webovej stránke welovefashion.sk na základe vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov v registračnom formulári. Ak nám v súvislosti s vaším hodnotením poskytnete svoju e-mailovú adresu, tak nám dávate súhlas s tým, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s udeleným hodnotením a inými administratívnymi záležitosťami týkajúcimi sa tejto služby.

 

Vaše osobné údaje následne budú spracúvané až do vášho odvolania, teda do zrušenia účtu.

 

Nakupovať a registrovať sa v našom eshope môžu osoby staršie ako 18 rokov.

 

Svojou registráciou zároveň vyhlasujete, že ste dovŕšili tento minimálny vek.

 

Po registrácii u nás si viete sami vo vašom účte zmeniť kedykoľvek Vaše osobné údaje.

 

Nákup on-line:

 

Náš tovar si môžete objednať on-line. Na tento účel si od vás vyžiadame nevyhnutne potrebné osobné údaje, bez ktorých nebude možné uzavrieť zmluvný vzťah a teda tovar objednať. Vaše osobné údaje uvedené v objednávke budú spracúvané aj našimi zmluvnými partnermi, ktorí zabezpečujú prípadné doručenie tovaru priamo k vám (Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica a GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec.

 

Prečo potrebujeme Vaše údaje:

 

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a informovania o jej priebehu potrebujeme poznať meno objednávajúceho (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme všetky vaše objednávky, ktoré ste u nás realizovali.

 

Aké Vaše údaje spracúvame:

 

E shop www.welovefashion.sk spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet K&A s.r.o ), i na účely vybavovania reklamácií aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii. Eshop www.welovefashion.sk spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov eshopom www.welovefashion.sk je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 

a) Websupport, s.r.o, IČO: 36 421 928, sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava

 

b) Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 83237 Bratislava

 

c) Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica

 

d) GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec

 

Na ako dlho uchovávame Vaše údaje:

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 

Platba pri doručení a platba vopred na predfaktúru:

 

Vaša platba za tovar a prepravu bude spracúvaná zmluvným partnerom Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 83237 Bratislava a Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).

 

Reklamácie

 

Reklamáciu môžete podať priamo v našej predajni, e-mailom, telefonicky a takisto prostredníctvom formulára na našich webových stránkach. Vo všetkých prípadoch si od vás vyžiadame nevyhnutné osobné údaje potrebné na vybavenie reklamácie a na prípadné kontaktovanie vašej osoby v súvislosti s reklamáciou. K vašim osobným údajom môžu mať prístup aj naši zmluvní partneri (napr. doprava), ak je potrebná ich súčinnosť.

 

Riešenie sťažností zákazníkov

 

Eshop www.welovefashion.sk spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov eshopom www.welovefashion.sk je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 

Otázky

 

Často sa chcete len opýtať na naše výrobky, čo môžete urobiť e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach, v ktorom je potrebné uviesť aspoň kontakt, na ktorý vám môžeme poskytnúť odpoveď. Vaše osobné údaje budú spracúvané 1 mesiac od odoslania odpovede, aby sme si boli istí, že ste od nás dostali odpoveď, a v prípade, ak sa vyskytnú nejaké technické či iné problémy, aby sme vám mohli danú informáciu opäť odoslať.

 

Kontaktné centrum – telefonický hovor

 

Ak uprednostňujete telefonický hovor s nami tak Vás tu informujeme, že tento hovor nie je z našej strany zaznamenávaný a teda ho ani nearchivujeme.

 

Vyzdvihnutie tovaru a doprava

 

Ak si nechcete tovar sami vyzdvihnúť v našej predajni a odviezť, tak si môžete objednať službu, v rámci ktorej vám zabezpečíme zhromaždenie vami vybraných výrobkov a ich následnú dopravu k vám. Na tento účel si od vás vyžiadame osobné údaje nevyhnutne potrebné na uzavretie objednávky, t. j. zmluvy, a na dopravu tovaru k vám, ktorú zabezpečuje náš zmluvný partner (Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica a GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec. )

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané počas plnenia zmluvy a následne z nej vyplývajúcich nárokov (napr. reklamácia).

 

Marketingová komunikácia

 

Ak vás zaujímajú novinky o našich výrobkoch, službách a akciách, tak sa môžete prihlásiť na odber takýchto noviniek, čím nám udelíte súhlas informovať vás prostredníctvom e-mailu.

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané a to až do odvolania vášho súhlasu, čo môžete urobiť kedykoľvek.

 

Vaše práva

 

Máte právo na prístup, opravu či vymazanie vašich osobných údajov, prípadne na obmedzenie ich spracúvania, ak to nie je obmedzené inak špeciálnym predpisom. Máte právo na prenosnosť vašich údajov, ktoré ste poskytli na základe vášho súhlasu alebo na účely uzavretia zmluvného vzťahu s nami, t. j. ich kópiu v strojovo čitateľnom a štandardne používanom formáte. Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sú spracúvané na účely priameho marketingu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Máte právo požiadať o zabudnutie vašich údajov kliknutím na tlačidlo „ Zabudnutie „ a vyplnením formulára po odoslaní ktorého Vám do mailovej schránky príde mail. Po potvrdení mailu sa automaticky vykoná zabudnutie vašich údajov. Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo a kontakty sú k dispozícii na internetovej stránke www.uoou.sk.

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním eshopu www.welovefashion.sk nasledovne:

 

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti – e shopu: K&A s.r.o SNP 76/25 Želiezovce 93701

 

b) elektronicky zaslaním e-mailu na adresu info@welovefashion.sk